RedWM.ru

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » RedWM.ru » Туркменистан » Algoritmiň üznüklilik häsiýeti.


Algoritmiň üznüklilik häsiýeti.

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Algoritm meseläniň çözüwine
getirýän ýönekeý (ýa-da öň kesgitlenen) ädimleriň yzygiderli ýerine
ýetirilişini beýan etmelidir. Başgaça aýdylanda, algoritmde beýan
edilýän iş aýry-aýry ädimleriň yzygiderligine bölünen bolmalydyr.
Şunlukda, her bir ädimiň ýerine ýetirilmegi üçin käbir tükenikli wagt
zerurdyr. Meseleleriň aglaba köpüsi üçin algoritm düzmek dörediji￾likli işdir, ýöne taýýar algoritm boýunça mesele çözmek hiç hili subut
etmeleri, anyklamalary talap etmeýär, şonuň üçin hem ol döredijilikli
iş hasaplanylmaýar. Ol diňe ädimleri ýerine ýetirmäge syrykdyrylýar.

0

2

Peydalymy

0

3

Algoritmiň düşnüklilik häsiýeti. Algoritm haýsy hem bolsa bir
ýerine ýetirijä niýetlenilip düzülýär. Ýerine ýetirijiniň haýsy görkez￾melere düşünjekdigini ýa-da düşünmejekdigini bilmek zerurdyr, se￾bäbi, her bir ýerine ýetirijiniň özüne düşnükli, ýerine ýetirip biljek
görkezmeleri bolýar.

0

4

Algoritmiň netijelilik häsiýeti. Algoritmiň tükenikli ädimleri
doly geçilenden soňra meseläniň haýsydyr bir kesgitli çözüwi alyn￾malydyr. Meseläniň çözüwiniň ýokdugyny anyklamaklyga hem çö-
züw hökmünde garalýar.

0


Вы здесь » RedWM.ru » Туркменистан » Algoritmiň üznüklilik häsiýeti.