RedWM.ru

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » RedWM.ru » Туркменистан » TM_Prikollar!


TM_Prikollar!

Сообщений 21 страница 38 из 38

21

biri ishanlara (hojalara) sogjek bolupdyr welin, gapdalynda oturan: -jigim name diyjek bolyan? menem ishan! - bolanda name?! - bizin anrymyz owlat, ata babalarymyz guycli owulyalarda yatyr..- diyse yanky oglan: - bizem holadilnikde yatyramzok...

0

22

dayko написал(а):

okaýan bamy ozi bulary?


Finala maňada 1 bilet bersene hahaha

0

23

dayko написал(а):

Köçeden gidip barýadym ýoldan gaty köp pul tapdym. Howlugyp elim sannyrap bar puly jübime saldym. Oýanyp seretsem turs@gmi odealy salypdyryn....


Žest... +++

+1

24

Admin написал(а):

Finala maňada 1 bilet bersene hahaha

Ok 😃😃

0

25

☺Bir gün pil ölüpdir, hemme haywan garynja öldürdi diyyar. Tokayyn şasy yolbars diyyar: garynja sen name üçin pili öldürdin diyyar? Olam aýagyma kan çolaşdy diyyar. ☺

0

26

Şu wagt maşynda söýgülim bilen şähere aýlanyp parka baryp kofe içsem nähili gowy bolardy:
Emma söýgülim ýok, maşynam ýok, şäherem parkam kofede ýok men obada ýaşaýan dogan düşünäýý.

0

27

Bir giden daliler, Doktorlar içinde sagalany bamyka diyip barlag geçiripdirler. Stenan yüzüne aftobusyn suratyny çekipdirler, dalilere yüzlenip: aftobusa münün sizi aylamana akitjek diyeninden hemmesi stena dyrmyşyp yatyr seredip görseler biri arkayin otyr diyya, ha biri sagalypdyr diyip yanyna baryar sen name üçin avtobusa münenok galarsynda diyyar, olam ol aftobusyn açary mende diyyar.

0

28

Alkoooo?!

0

29

hmmmm bahhh....

0

30

Dalihanada birtopar dali uysup maslahat edyarmisin. Son bir seyle diyyar: Gelin ertir uysup barymyz  dalihanan hayatyndan asyp gacalyn diyyamis.
Son eylekilerem bolunda bolun dp durka.
Biri diyipdir: Yok, indi gacyp bilmeris.
Dalin birem: name ucin diyse.
Yanky dali: Dalihanan hayaty yykyldy son ucin gacyp bilmeris diyen.

0

31

- Mantiýor şägirdine hana şol simi tutup görhany?
- Tutdum!
- Hiç zady duýañokmy?
- Ýok!
- Onda tok bu simde ekeni! 😂😂

0

32

Bir psiholog 4 ýaşly çaga sorag berýä:
- pişigiñ näçe aýagy bar?
Çaga: - 4 aýagy!
psihalog: - gözü näçe?
Çaga: - 2 sany!
psihalog: - guýrugy näçe?
Çaga: - aý bul tupoý doktoryñyz pişik görmedikmi? 😂😂

0

33

Hiç okuwa gyzyklanmaýan talyp egzamine giripdir. Bilet alypdyr, egzamin ahyryna çenli pataloga seredip oturypdyr.
Ahyry mugallym ony ýanyna çagyryp: - barybir biletiñ jogabyny bilmeýäñ. Saña 1 sorag berýän. Jogabyny bilseñ bahañ 5, bilmeseñ güýzde gaýta egzamine gelersiñ diýipdir. Şul otagda näçe sany lapmoçka bar?
Talyp: - 8 sany.
Mugallym: - bilmediñ meñ kisämde-de biri bar. Güýzde gel!
Talyp ýene güýzde gelipdir. Ýene şol ýagdaý. Mugallymy ýene şol sogary beripdir. Şonda talyp ýene 9 sany diýip jogap beripdir.
Mugallym: - ýene bilmediñ, bu gezek meñ kisämde lampoçka ýok diýipdir.
Şonda talyp: - zato meñ kisämde bar diýipdir. 😅😅

0

34

Geografiýadan egzamin tabşyryp öýüne gaýdan talyp agşam Alla dileg edýär. Eý Alla näme bolsada ertire çenli Fransiýanyñ paýtagty London bolaýsyndaaa

0

35

Başyñ dik bolsa tahýa tapylar!!!

0

36

Bir talyp bazarda özünden gidipdir. Derrew adamlar gelip suw-suw alyp geliñ diýse. Talyp bir gözüni açyp Nan hem diýýämişin...

+1

37

- Aýtmaklarna görä  agşam Ukyñ gelmese kimdir biri seni düýşünde görýän ekeni...
- hmm bahh kim-kä ol men barada her gün serial görýän. 😃😃

+1

38

Bir gai b.n doctor ichip otyrmysh. Her gezek goterenlerinde gai: -saglyk bolsun!Diyarmish doctor: -ey dost, men sen radaryn dowulsin diyemoga..

+1


Вы здесь » RedWM.ru » Туркменистан » TM_Prikollar!