RedWM.ru

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » RedWM.ru » Туркменистан » TM_Prikollar!


TM_Prikollar!

Сообщений 1 страница 20 из 38

1

Bir programmist lifte çykyp 15-nji gata çykmak üçin 1 we 5 knopkalaryny basyp, soñra Enter knopkasyny gözläp başlapdyr...
(halasañ +)

+1

2

Göwreli aýal genikolog barlagyndan geçjek wagty doktora sorag beripdir:
- Doktor bilýäñizmi men nähili dogýan?
Doktor:
- Nähili göwreli bolan bolsañyz şolar ýaly dogýañyz diýip gysga jogap beripdir.
Aýal bolsa - waý onda men Myrat goşymyzyñ maşynynyñ arka tarapynda dogýan ekenimda diýipdir...

+1

3

Bir gün doktordan sorapdyrlar:
- näme üçin häzirki çagalar nerwinni bolup dogulýar?
Doktor:
- häzirkiler enesiniñ garnynda 3 aýlyk bolýança "meni abort ederlermikä" diýip pikirlenýäler, 6 aýlyk bolýança "kakam ejeme öýlenermikä" diýip pikirlenip gysynýar, 9 aýlyk bolanda bolsa "1 aýlyk stipendiýa bilen 3 kişi nädip ýaşarka?" diýip nerwinni bolýalar diýipdir.

+1

4

Aýal ärine:
- men size 2 bakaldan köp piwo içmäñ we öýe 10-da geliñ diýmedimmi? diýse -
Äri aýalyna seredip:
- Men wagt bilen piwanyñ sanlaryny çalşypdyryn diýipmiş.

+1

5

Bir oglan doktora barypdyr.
Oglan:
- doktor her güni düýşümde syçanlar futbol oýlap ýörler. Şoña garşy dermanyñyz barmy?
Doktor:
- howwa bar ine şul dermany iýseñ syçanlary başga görmersiñ
Oglan:
- doktor şul dermany ertir iýsem bolýamy? Doktor - näme üçin
Sebäbi bu gün Final oýny bolýar. 😂😂😂

+1

6

okaýan bamy ozi bulary?

0

7

alo

0

8

Günlerde bir gün Ependi hammal bolup bazara çykýar. Bir söwdagär ony görüp, özüniň horjun doly käse-çäýnegini bazardan öýüne alyp gitmegini sorapdyr. Ependihem:– Zähmet hakyna näçe tölejek? – diýip sorapdyr.– Zähmet hakynyň ýerine saňa üç sany nesihat söz aýtjak – diýip, söwdägar jogapberipdir.Ependi onuň teklibini kabul edip, horjuny gerdenine alyp ugrapdyr. Bular ýaňy ýola düşenlerinde Ependi söwdagäre:– Hany, birinji nesihatyňy aýt! – diýipdir.Söwdagär bolsa:– «Açlyk doklukdan gowy» diýseler, ynanmagyn – diýipdir.Bu manysyz söz Ependä hiç täsir etmändir. Näme-de bolsa ol hiç zat diýmän, söwdagäriň yzyndan gidiberipdir. Olar orta ýola baranlarynda Ependi söwdagäre:– Ikinji nesihatyňam aýt! – diýipdir.Söwdagär:– Uzak ýola gideňde «Pyýada atlydan gowy» diýseler, ynanmagyn – diýipdir.Ependi bu manysyz sözi eşidende hem hiç zat diýmändir. Ýöne aşaky dodagyny dişläp, başyny ýaýkap gidiberipdir.Soňra olar söwdagäriň öýleriniň gapysynyň agzyna gelip duranlarynda, Ependi:– Üçünji nesihatyňy hem aýt, eşideli – diýipdir.Onda söwdagär:– «Dünýäde seniň ýaly akmak bar» diýseler ynanmagyn – diýipdir.Bu söze Ependiniň birden gahary gelipdir. Ol gerdenindäki horjuny eline alyp, bulap-bulap, başyndan aşyryp, ýere urupdyr-da:– Saňa hem «Uly horjunyň içindäki zatlaryň biri döwülmän galdy» diýseler, sen hem ynanmagyn – diýip gidiberipdir.

0

9

Bir bar eken bir yok eken gadym zamanlarda degishmeler bar eken😄

0

10

- Sen näme ýatañok?
+ Internetde otyryn.
- bet, bet, a men şu wagt myhmançylykda otyryn.
+ näme how beýle giç hem myhmançylykda oturyp bolarmy? Kimiñkide otyrsyñ?
- Señkide! çaý getirjek diýip meni ýatdan çykardyñ öýdýän?
+ Wi bagyşla dost, seni internetde oturyp ýatdan çykarypdyryn. 😃😃😃

0

11

Halta hasabyna seredeniňde...Ependi Oraza aýy bolanda özüçe pikirlenip:– Maňa adamlaryň hasabyna görä agyz beklemek nämä gerek?! Bir halta alyp, onuň içine her gün ownuk daş ataýyn. Haçan-da ol daşlar otuza ýetende öz hasabym bilen Oraza baýramyny bellärin – diýipdir. Şeýdip ol her gün agzyny açanda, ol halta bir daş oklar eken. Oraza aýynyň 21-i bolanda Ependiniň gyzy haltadaky daşlary görüp:– Atam näme üçin daş saldyka? – diýip, ol hem bir mukdar maýda daşlary getirip, halta salýar. Şol gün bir kişi Ependiden:– Orazanyň näçe güni galdy? – diýip sorapdyr. Ependi:– Biraz garaş, men öýüme gidip, hasap haltamy görüp, jogabyňy bererin – diýip, öýüne baryp haltadaky daşlary döküp, sanap görýär. Görse daşlar 165-ýe ýetipdir.Ependi adamlardan Oraza baýramyna sekiz gün galandygyny eşiden ekeni. Ol 165-iň üstüne sekizi hem goşýar. Şeýdip, bu san 173-ýe ýetýär. Ol: «Eý, Alla, bu ýylky orazany 173 gün edip ýaradypsyň» diýip, haýran galýar we:– Eger soragça 165 gün diýsem ol hökman meni masgaralap, üstümden güler. Indigel 100-ini taşlap, 65 gün diýeýin – diýip, daşary çykýar hem-de ol adama:– Eý, gardaş, mübärek Remezan aýy 65 gün bolupdyr – diýýär. Ol adam kah-kah gülüp:– Bir aý doly 30 gün bolýar. Siz nähili 65 gün diýýärsiňiz? – diýipdir. OndaEpendi:– Eý, akmak, şindem men ynsap edip ýüzüni aýyrdym. Eger halta hasabyma seretsem, bu ýyl Oraza aýy 173 gün eken. Oraza baýramyna sekiz gün galdy. Seniň ýaly nadan kişiler bilen mundan artyk sözleşsem, aklyma zeper ýeter – diýip, öýünegirip gidipdir.

0

12

Bir gezek biri 80 ýaşan garry kempiri ýoldan geçirjek bolupdyr. Gaýtama üstesinede 7-sini, 40-ny, 100-ni geçirip bermeli bolupdyr.

0

13

- Name Nury sakowlap gürläp bashladymy ?
- Howwa ol toyunda , alýan gelniniñ ejesi üçemdigni bilman 3 sany gaýyn enäni birden görensoñ sheýle bolly...

0

14

Ishde otyrsyñ hemde ýekeje zady isleýañ: " Ýassygystanda ýograngala" etrabyny....

0

15

-Her balykçy altyn balyk görmek arzuw etýar
Her gyz ak atly shazada görmek isleýar
Her oglan ertekidaki shagyzy gormek isleýär. Sheýlelikde "KÄSHIR" üçin içeli. Ol görejiñi güýçlendirýär...

+1

16

- shuwagt name bilen meshgul ?
- adamlara peýdaly ish etyan
- name ol ?
- hickime pasgel beremok...

+1

17

Köçeden gidip barýadym ýoldan gaty köp pul tapdym. Howlugyp elim sannyrap bar puly jübime saldym. Oýanyp seretsem turs@gmi odealy salypdyryn....

+1

18

-Söygülim bilen sögüshdim düýn
- ýenedemi name bolly?
- Gije rus dilinde " spoki-çmoki" dip yazmak isledim
- onsoñ ?
- sooñky iki harpy ýazmandyryn....

+1

19

Bir garry ene agtyjagy bilen chay ichip oturan eken. Yanky ene agzyna protez dakynyan eken. Chay ichen wagty bir kasani suyjusiz ichipdir, son suyji atmak yadyna dushupdir,suyjun tagamyny duymak almak uchin agtyjagy gormanka protezi ayryp agzyna suyji oklanda,agtygy gorup gen galypdyrda, enesine - Ene, ene gozunem chykarsana diyipdir.

0

20

Bir dali deryan gyrasynda otyrka bir adam masynly gelip: -Ey dost sundan masyn gecermay diyip sorayar. -Hawa arkayyn geciber diyyar: Yankam anyrdan batlyrak gelip gecjek bolya welin diyya yanky masyn batya diyya: yankam gahary gelip daliden soraya diyya hany yany masyn gecer diydina diyya welin: -Ay natdinay dost yanam ordeklen dyzyndandy diyya

+1


Вы здесь » RedWM.ru » Туркменистан » TM_Prikollar!